Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
mike   17-04-2014 08:23   |   uk

paydayloansnocreditcheckloans4u.co.uk

Many times when you go personal loans, upfront costs and complexity, he could face. Higher lending charge and some of you are looking for support and trouble as possible, if it helps advance loans loans investment services.

Koos de Jong   16-04-2014 23:44   |   Leersum

Leerzaam, beschouw dit als gebedsverhoring.

Dank U wel hiervoor HEERE, in Jezus naam, amen.

Tevens zie ik het als een groot compliment voor allen die hier zich verantwoorden van de hoop die in hen is. Het is een groot gesprek hier, met heel veel gevoeligheden. Wat geweldig dat de ‘meelezers’ er van leren en hun Bijbel er geopend naast hebben.

Moest denken bij het lezen van je reactie aan de mannen van Berea.

10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;
11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.
Handelingen 17

Leerzaam   16-04-2014 22:34

Lieve mensen, wat fijn dat jullie zo open met elkaar communiceren en deze dingen met elkaar delen.

Ik leer hier erg veel van en zit aan tafel met aan de ene kant mijn ipad met deze discussie en aan de andere kant mijn Bijbel, waarin ik alles opzoek en lees.

Eindelijk een echt open platform waar dit in alle eerlijkheid besproken kan worden van verschillende kanten.

Bedankt daarvoor!

Omega   16-04-2014 21:18

@Martha. Nog even dit. Omdat jij Kohlbrugge nogal stevig benadrukte ter ondersteuning van je betoog, heb ik hem maar weer eens opgezocht. De komma van Kohlbrugge, die jij aanhaalt dateert van 12-2-1833. Hij noemt dat zijn tweede bekering. We hebben het hier dus over een worsteling van Kohlbrugge na zijn levenmaking, dus NA zijn komen tot Christus! Opnieuw geen toeleidende weg. Wel wat anders! In een van zijn preken zegt Kohlbrugge het volgende: “De duivel maakt ons wijs dat we niet geloven mogen en dat God het eerst moet geven. Dat zegt de duivel om ons te verslinden. Wie kracht noch moed heeft om te geloven, die moet het dan maar zonder kracht en moed doen.” Hoezo “eerst aan een eind met jezelf gekomen zijn”?

Hier gaat je hart toch van branden?

Anneloes   16-04-2014 20:39   |   Nijkerk

Ik wil zaterdag graag naar de zingkring gaan. Met wie kan ik meerijden vanuit Nijkerk of omgeving?

Omega   16-04-2014 18:33

Fijn @Martha dat je alsnog reageert en ook met voorbeelden. Ik proef in je reactie bewogenheid en de angst dat jonge mensen met een ‘gestolen’ Jezus (om dit gebruikelijke verwijt in onze kringen maar even aan te halen) verloren gaan. Dat is goed. We zouden in onze reformatorische kerken meer betrokken op elkaar moeten zijn en elkaar in alle liefde en openheid waarschuwen voor onbijbelse uitspraken en leringen. En die zijn er zeker, zowel ter linker- als ter rechterzijde van het kerkelijke erf. We bedekken teveel met de mantel der liefde.

Omdat wij alles slechts “ten dele” kennen, kunnen we ook nooit beweren de waarheid of de wijsheid in pacht te hebben. Jij niet. Ik niet. Dat geldt zelfs voor kerk- en oudvaders. Dat wij veel van hen kunnen leren (en lezen) is duidelijk. Mijn boekenkast staat er vol mee. Maar ze brengen mij geen stap dichter bij Christus, dat kan alleen de Heilige Geest doen. Die werkt het willen en het werken, naar Zijn welbehagen (Fil. 2:13).

Hoe weet je nu of de Heilige Geest aan het werk is? De Heere Jezus legt dat uit in Joh. 6:14: “Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.” Dus waar Christus centraal staat en verheerlijkt wordt, is de Heilige Geest souverein werkzaam. Niet gebonden aan een kerk, organisatie of bepaalde predikanten (Joh. 3:8).

Nu doe je een aantal uitspraken die heel behoudend (dat is nog niet behouden) lijken, maar lijnrecht tegen Gods Woord ingaan. Ik zeg dat scherp, maar uit liefde. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En de Zaligmaker Zelf uitte Zich ook niet niet mis te verstande bewoordingen.

Als eerste heb je het over kleding. De Bijbel spreekt volgens jou over “eenvoud”. Zeker, met name over “eenvoudigheid des harten”. Dat als eerste. Spreuken 31 spreekt over een deugdelijke huisvrouw die gekleed is in fijn linnen en purper. Zeer kostbare kleding dus. Christus Zelf droeg een dure rok, uit één stuk geweven (Joh. 19:23). Jozef een eveneens kostbare veelvervige rok. En wat te denken van Psalm 45:13: “Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.” Dus anderen oordelen over kleding en uiterlijk en daar ook nog eens de woorden “uitdagend en hemeltergend” aan verbinden, getuigt m.i. niet van enige bescheidenheid. Zeker als we daarbij in ogenschouw nemen dat je er niet zelf bij bent geweest, het gesprek niet heb gehoord (je gaat af op de woorden van @Puk) en de omstandigheden niet kent. Ik neem aan dat je inderdaad niet weet waarom Izebel uit het raam is gegooid, want in het andere geval zou je bewust Gods Woord verdraaien. Dat is dus niet gebeurd om haar kleding en “blanketsel”, maar vanwege haar hoererijen, toverijen en het feit dat ze de kinderen van God liet vervolgen (2 Kon. 9:7 en 22).

T.a.v. van @Puk zou ik nog willen opmerken dat hij zijn oordeel over Jij daar! wel erg lichtvaardig baseert op een ontmoeting met een meisje met broek en piercing. Daar krijg ik eerlijk gezegd kromme tenen van. Als we naar onze eigen reformatorische kerken kijken hebben we een minstens zo groot probleem. Om de hoedenshow (mooier, groter, duurder, breder) enerzijds en het openlijke ongeloof anderzijds maar als twee simpele voorbeelden te geven. Als meer dan 95 procent van de kerkgangers toegeeft niet bekeerd te zijn, hebben we wel wat beters te doen dan te letten op de piercing bij een ander.

Vervolgens zeg je, Martha: “maarje zult echt in je ziel eerst mee te maken krijgen met de wet en aan een eind met jezelf gekomen zijn. Dan pas is er plaats voor het Evangelie.”

Dat is niet wat Jezus zegt. Zijn woorden luiden als volgt: “bekeert u, en gelooft het Evangelie” (Marc. 1:15). De wet heeft maar één functie en dat is te wijzen op onze zonden (Rom. 7:7). Dat is in de eerste plaats een verstandelijke (!) kennis. Zonder wedergeboorte en bekering kunnen wij namelijk geen bevindelijke kennis van onze zonden hebben. Dat zegt het Woord : “... en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt” (Openb. 3:17). Waarachtige zondekennis is namelijk het werk van de Heilige Geest. En wie Christus zoekt, is al door Hem gevonden (God zoekt een ziele eerst, eer zij Hem zoeken konden. De ziele die God zoekt, die is van Hem gevonden; Jes. 65:1).

Jij zegt: “Christus zegt Zelf: NIEMAND kan tot Mij komen TENZIJ de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke. En laat niemand nu zich inbeelden dat dat op zo'n gemakkelijke manier gaat zoals dat voorgesteld wordt.”

Gods Woord zegt: “En hij bracht hen in zijn huis, en zette [hun] de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was” (Hand. 16:34). In één avond bekeerde de stobewaarder zich. Bij de moorman ging het nog sneller en hij reisde zijn weg met blijdschap (Hand. 8:39). Op de Pinksterdag namen drieduizend zielen Gods Woord “gaarne aan” (Hand. 2:41). Na een preek van één regel bekeerden 120.000 mensen van Ninevé zich. En zij zullen ons mee veroordelen bij de wederkomst van Christus als wij ons niet bekeren (Matt. 12:41). Zodra Gods Woord open gaat, trekt de Vader ons (Rom. 10:8). En daarom mogen wij in alle vrijmoedigheid tot Christus gaan. Wie Hem belijdt en in Hem gelooft zal zalig worden (Rom. 10:9).

Je noemt voorbeelden van mensen die eerst aan een “eind met zichzelf gekomen zijn.” Je zegt: “Johannes de Doper, die Christus zelf gedoopt heeft, komt in de grootste vertwijfeling terecht en laat zijn discipelen vragen: Zijt gij degenen die komen zou of verwachten wij een ander? Wat te denken van de zieleworstelingen van Luther, van Kohlbrugge, die door Romeinen 7 heen gekropen is????? Tot hij op die ene KOMMA stuitte: Ik ben vleselijk, ,,, verkocht! onder de zonde.... “

Ook daar klopt niets van. De vertwijfeling van Johannes was NA zijn bekering, toen hij in de gevangenis zat. En ieder kind van God zal ooit met geloofsaanvechtingen te maken krijgen. Dat kan niet anders. Een geloof dat nooit aangevochten wordt, is geen geloof. Daar heeft satan geen enkel belang bij. Je zou het boekje “Aangevochten geloof” (bij Luther, Calvijn en Kohlbrugge) van dr. A. de Reuver eens moeten lezen. Dan zie je hoe deze mannen nog hebben getwijfeld met hun geloof (niet aan God, wel aan zichzelf) na hun bekering. En ook dat is bijbels (Marc. 9:24).

Ik heb het voorrecht gehad om veel kinderen van God uit alle kerken en stromingen te ontmoeten en unaniem spreken ze dat al die vertwijfelingen -voordat ze Christus door het geloof mochten omarmen- allemaal voortkwamen uit ongeloof en onwil. Het is hen tot grote schande en schaamte geworden. Ze hebben er nog steeds verdriet van, terwijl jij dat probeert te verheerlijken en voor te stellen als een voorwaardelijke weg. Je hebt de Bijbel niet mee, Gods kinderen niet en ook de oudvaders niet. Een uitzondering is misschien Theodorus van der Groe die zijn eigen bekeringsweg als norm stelt voor de gelovige. Wilhelmus a Brakel maakt daar in zijn “Redelijke Godsdienst” (van harte aanbevolen) echter korte metten mee. Er is geen toeleidende weg, geen derde weg en geen weg buiten Jezus Christus om. Zowel de Dordtse Leerregels als de Heidelberger onderstrepen al deze zaken nog eens met rode inkt.

Je schrijft: “Deze geluiden hoor ik niet en ze zijn voluit bijbels en volgens de bevinding van Gods volk en de bijbelheiligen. De psalmen staan er vol van, Paulus schrijft zijn brieven, soms vlijmscherp maar hij was met liefde vervuld.”

Inderdaad zul je bij de sprekers van Jij daar! niets horen over jouw toeleidende weg. Die komt namelijk in Gods Woord nergens voor, dus ook niet in de Psalmen of in de brieven van Paulus. En mocht ik mij vergissen en ergens een hoofdstuk gemist hebben, dan hoor ik graag wat voorbeelden van je. Ik lees daar wel wat anders: hoe Gods kinderen in de nood en vertwijfeling komen en altijd weer de toevlucht tot de Heere nemen. Daar moet je dus zijn!!!

Je schrijft ook: “Hoe ik hoorde: Zie het lam Gods, bekijk Hem van boven tot beneden, van top tot teen, van voren en achter... Dit is niet het zien op Jezus wat Gods kinderen ervaren.”

Behalve dat je hiermee indirect suggereert dat de betreffende predikant geen kind van God is (en wie geen kind van God is, is een kind van de duivel; een derde mogelijkheid is er niet), is de ervaring van “Gods kinderen” (wie daar dan ook voor mogen doorgaan) jouw norm en niet Gods Woord. Wat zegt J. C. Ryle in “De weg tot het heil”? “Vrees niet, maar zie op Jezus. En als een biddeloos mens in de dag des oordeels zal zeggen: ik kon niet tot Christus komen, dan zal het antwoord zijn: Gij hebt het niet geprobeerd.” En daarom moet je Jezus van alle zijden bekijken, zoals ds. Van Leeuwen die zaterdag in Goes verkondigde en je niet verbergen “achter je schijnheilige vroomheid” (uitspraak ds. Van Leeuwen). Was het misschien die scherpte van zijn woorden waardoor je nu zo boos bent? Ondekt aan je eigen (en mijn) vlees...?

En wat zegt de Bijbel? “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh. 1:29), dat is Hem van voren zien. En in Luc. 9:23 zegt Jezus: Volg Mij; dat is Hem van achteren zien. Tijdens de kruisiging stonden Johannes en de beide Maria’s aan de voeten van het Kruis (Joh. 19:25), zoals wij ook aan Zijn voeten mogen komen. Dat is Hem van onderen zien. Maar je mag Hem ook zien, zoals de Vader Hem zag in Marc. 1:11: “Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”Dat is Christus van boven zien. Gods Woord is dus helder; je mag Christus van alle kanten bekijken. In Zijn verhoging en in Zijn vernedering, die nodig was om onze zonden. En weet je wat nu zo heerlijk is? Wijder dan aan het Kruis kunnen de armen van Jezus niet zijn. Zo nodigt Hij allen omdat de Vader -ondanks Zijn heiligheid en gerechtigheid- niet wil dat er iemand verloren gaat (Ezechiël 33:11/2 Petrus 3:9).

Tot slot. Het is goed dat je kritisch bent. Dat ben ik ook. Dat moet ook. Net als de mensen van Berea moeten we wat er gezegd wordt, beproeven vanuit de Heilige Schrift. Maar wel eerlijk, zonder inlegkunde, waarbij we ook ons zelf bevragen wat ten diepste onze intentie is. Willen we mensen of organisaties in een kwaad daglicht zetten of gaat het ons om Gods eer en de verheerlijking van Zijn Heilige Naam. Dat maakt ons in alle opzichten bescheiden omdat er in ons niets goed woont en dat alles wat we krijgen louter genade is. En daarom zie op het Lam Gods en allen op Hem. Wie Hem op Hem ziet met geloofsogen, zal zalig worden.

Een liefdevolle groet en ik hoop dat ik niet te scherp ben geweest.

Goofy   16-04-2014 18:02

Zo maar even een opmerking tussendoor.

Je mag tot Christus komen zoals je bent. Onvoorwaardelijk. 'Maar', zei een keer een dominee onder wiens gehoor ik zat, 'je mag niet gaan zoals je bent.'
Het is niet mijn bedoeling(en als het goed is ook niet die van de dominee) om mensen daarmee te laten stressen onder de dienst(o help, ik móet nu bekeerd worden), maar om tot Christus te komen, die met open armen op je wacht.

Om de lijn door te trekken naar dat kleding punt: Je verandert door Christus en gaat niet meer als de wereld leven. Daarom vind ik het voorbeeld van van zwervers en hoeren van @ Martha slecht, want die bleven als het goed is niet zo. Maar wat zegt de bijbel nu over onze kleding? Niet bijzonder veel, maar wel dat het 'eerbaar' moet zijn. En wat is dan eerbaar? Dat wordt weer een hele discussie en is uiterst subjectief. Laten we elkaar niet veroordelen, vooral niet op basis van uiterlijk.

Koos, ben het trouwens niet van je gewend dat je een pak draagt. Je wordt een oude man!

De vrede van Jezus Christus zij met jullie allen.

Koos de Jong   16-04-2014 15:20   |   Leersum

Hallo allemaal, Martha bedankt dat je toch je reactie hebt willen schrijven. Hieronder de link met mijn antwoordt en verantwoording naar jouw (en naar een ieder) hierop.

https://www.youtube.com/watch?v=T5qJEbFgz5g

Dan over verootmoediging die bij Jij Daar, bij Koos, zo gemist wordt.

Verootmoediging, wat is dit een enorm ruim te interpreteren begrip. Wat heeft het veel met karakters, achtergronden, identiteit, waar je woont, waar je kerkt etc. etc. te maken.

Wat voor de één een waar verootmoedigde houding is kan voor de ander een gruwel in zijn ogen zijn. Ik ga en kan me hierin ook niet verantwoorden, want dat is, gelet op de bovenstaande omschrijving van dit fenomeen, een onbegonnen zaak. Dan moet ik gaan vertellen hoe ik mij voorbereidt op de avond? Hoe ik op mijn knieën me verootmoedig voor God, hoe ik smeek dat de mens weg mag vallen en dat ze niemand mogen zien dan Jezus alleen. Welke Bijbelteksten ik daarvoor gebruikt, welke ‘eigen’ woorden en welke houding ik daarbij toepas? En wie bepaald dan wat echt en onecht is? Ik laat deze beoordeling maar aan de HEERE over.

Ook de wijze waarop de jongerenavonden gepresenteerd worden. Vrolijk Orthodox zei ooit eens iemand. Een omschrijving waar ik me prima in kan vinden. Voor de één verootmoediging, voor de ander entertainment. En omdat het zo’n buitengewoon complexe persoonlijke beleving is, heb ik voor mijzelf rust gevonden in de hier onderstaande Bijbeltekst:

Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Het komt uit de brief naar de Romeinen (hfst. 14) alwaar het gaat over de onderlinge veroordeling van elkaar. Lees eens hoe de HEERE ons daar onderwijst. Hoe om te gaan met mensen die andere inzichten en opvattingen hebben over het leven met de Heere Jezus Christus. Hoe ‘jouw’ Christelijke vrijheid in praktijk brengen, voor jezelf en naar de ander. Lees vooral de kanttekeningen erbij, zij verklaren heel veel.


Over kleding zal ik trachten vanavond of morgen een antwoordt te schrijven. Hierop alvast vooruitlopend: Puk, weet je zeker dat je deze dame bij Jij Daar hebt ontmoet? Als ik zo lees hoe je haar omschrijft krijg ik bijna de indruk dat je in diergaarde Blijdorp in het nachthok van Bokito hebt rondgelopen. En … mén o mén, dat jou dit nu net moet overkomen! Ps. Heb je ook in haar hart mogen kijken?
 

Japan   16-04-2014 11:44   |   Leersum

Pasen.

Wat is pasen nu eigenlijk? Lekker brunchen op eerste paasdag? Met de hele familie ontbijtje scoren bij de Ikea op tweede paasdag? Met z'n alle naar de woonboulevard?
Denken we nog wel aan wat er ECHT gebeurd is?

God heeft het liefste wat Hij had naar deze aarde gezonden. In Spreuken staat het: Jezus was bij Hem, Zijn Lievelingskind. Jezus was dag aan dag Zijn Bron van blijdschap ten alle tijde spelend voor Zijn aangezicht. Van eeuwigheid is Jezus gezalfd geweest.

Waarom deed Hij dat? Omdat wij het verdienen? Omdat wij zo'n goed volk zijn? NEEN!!!! Dat deed Hij om onze overtredingen en ongerechtigheden. De straf die Hij moest dragen bracht ons vrede. Wij zijn het die dwalen, niet Jezus! Als een lam werd Hij ter slachting geleid en Hij deed Zijn mond niet open. BESEFFEN WE HET? Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.

Voor ons!!! Door de kennis van Hem zal Jezus velen rechtvaardig maken. Ben jij al rechtvaardig gemaakt? Is Jezus ook voor jou zonden gestorven? Als dat niet zo is, moet je, je dan niet bekeren? Jaaa maar dat kan toch niet? Zul je denken.
Van nature niet nee, maar door het werk van de Heilige Geest mag je die oproep beantwoorden. God zegt: Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, ZAL!!! Ik bij hem binnenkomen. Want ieder die de Naam van de Heere aanroept, ZAL!!! zalig worden. Jezus zegt: Ik ben het Brood des Levens, wie tot Mij komt zal BESLIST GEEN!!! honger hebben en wie in Mij gelooft, zal NOOIT!!! meer dorst hebben. Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die HEEFT!!! eeuwig leven.
Zo staat geschreven. Ik bedenk het niet. Bedenk bij het lezen van de Schrift echter wel, dat niet zomaar een mens aan het woord is, maar God zelf die daar door Zijn Geest mensen voor gebruikt heeft.

Bedenk dus met pasen wat God gedaan heeft, voor ons zondaren. Jezus is bespot, geslagen, vernederd, verraden, veracht, geschopt, bespuugt, afgewezen, gekruisigd, gestorven, begraven, naar de hel geweest.
Maar Hij is ook opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en zit nu aan de rechterhand van de Vader. Totdat Hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden.

Is Hij jou Vader? Of krijg je te horen: ga weg van Mij Ik heb u nooit gekend. Ookal heb je zo goed je best gedaan. Ookal zit je 60, 70, 80 jaar in de kerk. Ookal denk je dat het met jou nog wel mee valt.
Zoek terwijl Hij te vinden is. Het kan nog! maar eens als de bazuinen klinken zijn er twee mogelijkheden. 1 Eeuwig wel. 2 Eeuwig wee.

@ Martha   16-04-2014 11:18


Koos, allereerst bedankt voor je liefdevolle, en scherpe woorden. Ze raakten me, verwarden me, en brachten uiteindelijk aan Jezus voeten!

Martha, en alle anderen, Ik ben opgegroeid in een zoals mensen dat noemen een behoudende kerk. Misschien wel dezelfde kerk als jij bezoekt. En dankbaar lees ik het berichtje van Theo. Dankbaar dat God toch werkt door deze preken heen, Hij verhoort gebeden. Ik heb het in de jaren dat ik er lid was niet gehoord. Mijn ervaring is zo anders, omdat ik mijn eigen familie en vrienden onderweg zie naar de eeuwigheid terwijl ze roepen: Ik durf niet te zeggen dat ik bekeerd ben, ik ga naar de HEL! Terwijl ik mensen van wie ik zielsveel houd depressief zie worden omdat zij niet kunnen komen, en er geen licht is aan het einde van de tunnel. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De andere kant... En begrijp me goed, ik heb niets tegen welke dominee ook uit deze of andere kerken. Maar ik kan genoeg voorbeelden aanhalen uit preken waarin deze mensen WEL mensen bij Christus vandaan hielden, terwijl ik onder hun gehoor zat! ik ben er van overtuigd dat deze dominees het niet zo bedoelen, maar het komt vaak wel zo over op degenen die onder hun gehoor zitten.

Deze prediking had mij de dood ingesleurd als God niet in had gegrepen! En nogmaals, dankbaar ben ik te horen dat God het ook gebruikt, en ook daar Zijn Koninkrijk uitbreid.

Een tijdje terug hoorde ik een preek over het voorhangsel dat scheurde van boven naar beneden, door God's eigen hand, terwijl Jezus stierf aan het kruis. De weg naar het Heilige der Heilige is open, wij mogen naderen tot God, door het bloed van het Lam. We mogen naderen omdat die Hogerpriester, Jezus Christus, helse pijnen leed en onze schuld op zich nam! Wat een ongelooflijk WONDER!

De (behoudendste) kerk, oudvader, dominee, luther, Dordtse leerregels, Koos, Jij daar, wie of wat dan ook kan jullie niet behouden. Maar alleen het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is waar het om gaat!!!

Persoonlijk vind ik het geweldig om bij stichting Jij daar te komen. Soms kijk ik om me heen en denk: Zoveel kerkverbanden komen hier samen met 1 verlangen: Gemeenschap met God en verheerlijking van God!

Ten slotte: Jezus AT met hoeren en tollenaren (die hoeren zullen er vast ook niet altijd even netjes bij hebben gelopen) Hij AT met hen! Wat een prachtig voorbeeld van hoe het moet. Herkenbaar hoor, dat je mensen beoordeeld op het uiterlijk. Maar God kijkt zoveel verder...
We kunnen nog zoveel van de Heere Jezus leren in de omgang met elkaar.

Nog een voorbeeld: de gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft. Al die nette, voorname mensen wouden niet komen, waren te druk met zichzelf. De zwervers worden uitgenodigd, en komen! Uit de heggen en steggen. Zij geven gehoor. Goede en kwade, mensen die jij en ik op straat waarschijnlijk niet eens aan zouden kijken. Maar zijn ontvangen een Bruiloftskleed! God roept ook jou, draag jij straks in de eeuwigheid een Bruiloftskleed of zul je worden gebonden aan handen en voeten en weggeworpen worden in de buitenste duisternis?

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.


Voorstel   16-04-2014 11:08

Zullen we eerst even allemaal Romeinen 14 en 15 lezen. En dat toepassen op ONSZELF.
Dan kan er daarna verder gediscussieerd worden, als daar nog behoefte voor is natuurlijk...

David   16-04-2014 10:46

@ Puk.

Je schrijft: Maar we bedriegen ons voor de eeuwigheid, laat dat wel duidelijk zijn.

Wil je me dan het volgende uitleggen, ik begrijp jouw redenering niet.
Dus als je de Heere Jezus door genade mag aannemen, of je denkt het volgens jou gedaan te hebben, dan ga je voor eeuwig verloren, je bedriegt je voor de eeuwigheid. Je gaat dus naar de hel.

Maar als je afwacht, zoals zovelen, ga je ook naar de hel.
Dus gaat iedereen naar de hel.

En dan kan je tegen God zeggen, het is Uw schuld dat ik naar de hel ga, want ik heb nooit een keus kunnen maken. Ik wilde wel, maar het was onmogelijk om tot U te komen.
U hebt mij geschapen om voor eeuwig naar de hel te gaan.

@ Martha   16-04-2014 01:08

Martha, mag ik vragen hoe een kind van 4 dan zalig kan worden? Of iemand die geestelijk anders begaafd is? Hebben die dan "minder" nodig? Gaat God daar anders mee om?

"Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij ZULT zalig worden"

We maken het zelf moeilijker dan dat het er staat. Alleen door het geloof kun je zalig worden.
Moet er dan eerst zondekennis zijn? Inkeer, droefheid, een bijzondere ervaring etc? Bij een ieder kan echt weer anders gaan.
Dat is het treffende in de geschiedenis van Naäman. Naäman wordt melaats, een slavinnetje (!) vertelt hem dat hij naar Elisa moet gaan, Naäman gaat naar Elisa toe en verwacht dat Elisa zelf de deur open doet. Maar wie komt daar naar buiten? De knecht (!) van Elisa. "Ga u zevenmaal wassen in de Jordaan".

Is dat alles? Ja dat was alles. De opdracht was eenvoudig, maar wat vond Naäman het moeilijk om dàt aan te nemen. Zich gaan wassen in die modderstroom? Hij zegt het ook: "Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter?"

Bovendien had hij verwacht dat Elisa in hoogsteigen persoon naar buiten zou komen en God aan zou gaan roepen en zou gaan strijken over de melaatse plekken. Hij zegt ook: "Hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de HERE, zijn God, aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen."

En is dat niet iets wat ons zo vaak kenmerkt als we naar de bekering kijken? Dat we ook zeggen: "Ik dacht bij mezelf..."

"Ik dacht bij mezelf... als ik bekeerd wil worden, moet ik eerst voldoende zondebesef hebben"

"Ik dacht bij mezelf... als ik bekeerd wil worden, moet ik eerst echt oprecht kunnen bidden"

"Ik dacht bij mezelf... als ik bekeerd wil worden, moet ik eerst meer uit de Bijbel gaan lezen"

"Ik dacht bij mezelf, als ik bekeerd wil worden, moet ik eerst meer God ervaren en voelen"

En vul het voor jezelf maar in ;) Zo kan ik dat voor mijzelf ook doen.
Want ja, dan heb je iets waaraan je jouw geloof kunt "toetsen".
Maar wat is het dan lastig om gewoon eenvoudigweg te doen wat God van ons vraagt. Hij geeft ons 1 opdracht: Geloof in de Heere Jezus Christus.

Ja maar, je kunt toch niet geloven als de Vader je niet trekt? God moet het doen!!
Wat denken wij dan dat God aan het doen is? Hij heeft geen lust in ons verderf.
Kijk eens naar het kruis. Heeft Christus soms 1 druppel bloed te weinig gegeven? God moet het doen? Hij wil niets liever dan dat wij ons tot Hem keren. Wat denk je dan dat Hij aan het doen is? Met alle eerbied: zal Hij met zijn armen over elkaar zitten en af en toe eens iemand de Heilige Geest in het hart geven?
Keer op keer laat Hij ons Zijn genade zien. Hij laat geen bidder staan. Wie bidt, die ZAL gegeven worden. En dat klinkt ook op de Jij Daar avonden.

En ach.. die meid met de grote oorbellen, piercing en lange broek. Wat zal het zijn als zij ons straks voor zal gaan in het Koninkrijk der Hemelen. Over de balk en de splinter gesproken... Het staat er niet letterlijk, maar het klinkt er wel in door: ach zo makkelijk "even" Jezus aangenomen, maar ondertussen "heidense" kleren dragen. Onmogelijk.

Laten we bidden voor elkaar, in plaats van veroordelen. Veroordelen brengt ons geen stap verder, bidden wel.

Martha   16-04-2014 00:01

En om de rijen te sluiten van degenen die zich verbonden weten : Theun, ik ben het helemaal met je eens....
Zo werkt de Heilige Geest. Dat is wat ik bedoelde met wat de Dordtse Leerregels leren. Dat er een werk in ons wordt gewerkt: zonder ons .... in ons.... Dat werd niet opgepakt.

Beste Koos, je wilde de discussie via de site. Je hebt het gekregen en ik hoop dat het er niet te snel afgehaald wordt.

Ik roep anderen op, die wel denken dat het niet klopt wat JijDaar verkondigt, om ook hun stem te laten horen. Heb jezelf er maar voor over. Moest ik ook doen. We zwijgen veel te veel !

Martha   15-04-2014 23:03

Terwijl ik zat te typen in het smalle kolommetje, met diverse typefouten dus, schreef Theo een waardevolle bijdrage.

Sta ik volkomen achter. Theo, dankjewel.

Martha   15-04-2014 22:45

Beste puk. Wat ben ik blij dat je, uit eigen ervaring, reageert. Ik ben het helemaal met je eens.

De uitdaging om met een tekst te komen waarin dat soort kleding verboden wordt, is niet eerlijk.
De Bijbel spreekt over eenvoud.
De profeten waren herkenbaar, in kemelsharen mantel. Johannes de Doper was herkenbaar. De Heere Jezus was herkenbaar. Hij is toch een Voorbeeld???
Er wordt duidelijk gesproken over het niet wereldgelijkvormig zijn en wat ik hier lees is uitdagend en hemeltergend.
Het volk Israel was een afgescheiden volk met eigen gewoonten en wetten, door God Zelf gegeven op de berg Sinai, waar het donderde en bliksemde. Waar horen we over de rechtvaardigheid en heiligheid Gods? Dat is een geweldige werkelijkheid!!! Hoe durft iemand zo achteloos te spreken over de wet??? Die houdt God vast, denk daar goed over na. Wij kunnen die wet nooit houden en Christus is gekomen om die te vervullen, maarje zult echt in je ziel eerst mee te maken krijgen met de wet en aan een eind met jezelf gekomen zijn. Dan pas is er plaats voor het Evangelie.
Christus zegt Zelf: NIEMAND kan tot Mij komen TENZIJ de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke. En laat niemand nu zich inbeelden dat dat op zo'n gemakkelijke manier gaat zoals dat voorgesteld wordt.
Een voorbeeld? Johannes de Doper, die Christus zelf gedoopt heeft, komt in de grootste vertwijfeling terecht en laat zijn discipelen vragen: Zijt gij degenen die komen zou of verwachten wij een ander?

Wat te denken van de zieleworstelingen van Luther, van Kohlbrugge, die door Romeinen 7 heen gekropen is????? Tot hij op die ene KOMMA stuitte: Ik ben vleselijk, ,,, verkocht! onder de zonde....
Deze geluiden hoor ik niet en ze zijn voluit bijbels en volgens de bevinding van Gods volk en de bijbelheiligen.
De psalmen staan er vol van, Paulus schrijft zijn brieven, soms vlijmscherp maar hij was met liefde vervuld.
Laat het duidelijk zijn dat ik nu, tegen m'n voornemen in, toch een reactie plaats. Ik zie al die jonge mensen voor me, met een ziel voor de eeuwigheid en je laat je bedriegen!!!
Hoe ik hoorde: Zie het lam Gods, bekijk Hem van boven tot beneden, van top tot teen, van voren en achter... Dit is niet het zien op Jezus wat Gods kinderen ervaren. Dat ligt veel en veel dieper en dan blijf ik er bij dat het dan inderdaad maar een stipje is van Wie Hij werkelijk is. Lees Openbaring 5 eens hoe de gezaligden Hem de eer geven, Hem roemen en prijzen. Dat is iets totaal anders dan wat ik hier allemaal lees.

Dit is een Jezus van 5 letters. Ik vrees voor de verleiding, voor de geesten, die uitgaan om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen te verleiden.
Ik vind het typerend dat JijDaar dit goedpraat op een manier die voluit onbijbels is.
Nog een voorbeeld met betrekking tot de kleding: Waarom werd Izebel uit het raam geworpen?? Heel duidelijk voorbeeld, toch?
Maria, die de voeten van Christus zalfde. Denk je nu echt dat die opvallend en werelds gekleed was? Haar liefde tot Christus uitte zich op een liefdevolle wijze en daar kwam de haat van Judas openbaar.
En als je Heere wilt dienen, heb je totaal geen behoefte aan zulk soort kleding. Kennen we het boekje ""de droefheid naar God"" van prof Wisse nog? Zijn we de vragen van Hellenbroek vergeten of gooien we het allemaal achteloos achter ons?
Lees de Bijbel, onderzoek hem, lees de kanttekeningen en meen niet wijzer te zijn dan zij.
Bovenal, laten we elkaar oproepen tot ootmoed. Daar brengt de Heere een mens altijd weer. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan... Ik sluit mezelf daar helemaal bij in.

In de diepte, in de laagte, waar de mirten groeien. Daar wordt op getrapt en wat is het mooie? Dan verspreidt het een lieflijke reuk.

Jongelui, laat je niet verleiden. En leiders..... onderzoekt uzelf voor het alziende oog van God.

Theo   15-04-2014 22:31   |   Noorden

Beste Koos,

Zeer recent heb ik 'jouw' avond terug gezien en beluisterd. Ik schrok nogal van het feit dat jij de dominees van de Ger Gem in Ned uitmaakt voor ketters. Zelf ben ik niet van dit kerkverband maar mocht onlangs op internet met veel genoegen de afscheidsdienst (Terneuzen) en de bevestigingsdienst(Pretoria - Zuid Afrika) beluisteren van Ds Weststrate.

Ik geloof zeker dat een deel van de kerkgangers in dit kerkverband zeer kerkistisch is, misschien zelfs wel zeer wettisch.
Er zijn er zeker bij die werkelijk denken dat alleen zij de ware kerk vertegenwoordigen. Ik ken persoonlijk enkele van hen. Vaak wordt er zo gedacht wanneer men zelf niet ontdekt is aan hun Adams-staat. Geen Godskennis, zelfkennis en Christus kennis. Dit fenomeen komt overigens in meer kerkverbanden voor.

Dominee Westrate sprak voluit bijbels, gunnend, liefdevol, van 2 wegen. Was nodigend en aansporend toch te komen tot Hem die een mens nog kan zaligen. Ik mocht voeding krijgen van deze Christus prediker.

Koos, het doet me wel wat wanneer jij deze dominees wegzet als zijnde dwaalleraars. Wanneer ik zie welke sprekers tegenwoordig bij 'JIJ DAAR' worden uitgenodigd word ik hier toch niet jaloers op. Wanneer jij de aanwezige jeugd 'begiftigd' met deze uitspraken zegt dat eerlijk gezegd wel iets over het afglijden van 'JIJ DAAR'.
Ook jouw ootmoed, wat 1 van de kenmerken is van een waar zaligmakend leven is hierbij ver te zoeken. Waar is een mens wanneer het geloof niet in beoefening is???

Dit wilde ik jou even laten weten!

Veel zegen en wijsheid, een lieve groet....

@ Puk   15-04-2014 20:21

Beste Puk,

Wat jammer dat je de jijdaaravonden op zo'n manier hebt ervaren. Fijn dat je de levensbronavonden wel fijn vond!

Nu vraag ik me af: Hoe zit het met de woordverkondiging op de avonden? Was de boodschap op de levensbronavond zo anders dan nu op de jongerenavond? Mijn ervaring is namelijk dat de avonden uiteindelijk allemaal om dezelfde vragen draaien: Hoe kom ik tot Christus, hoe kan ik weten dat Jezus voor mijn zonden gestorven is, wat houd genade in, wanneer heb je geloofszekerheid enz.. Deze vragen spelen enorm onder jongeren, steeds weer worden deze vragen door de jongeren zelf gesteld bij jijdaar. En elke avond opnieuw wordt door middel van bijbel lezen en uitleg van de schrift de jongeren een antwoord gegeven op deze vragen.

En nu je verhaal over het meisje die zo vrijmoedig over Jezus mocht spreken: Geweldig toch! Wat ontzettend fijn als iemand zo kan getuigen over wat God voor haar heeft gedaan! En wat mag je daaruit zien dat God enorm genadig is!

En het uiterlijk: Sorry, maar met zulke argumenten kan ik niks. In de bijbel is geen tekst te vinden waarin letterlijk staat dat je bepaalde dingen wel/niet mag. Wel dat het daar niet om draait, maar als ik naar het getuigenis van het meisje kijk denk ik dat haar grootste prioriteit Jezus is.
Daarbij, in elke cultuur zien christenen er anders uit. Uitbundige afrikanen bijvoorbeeld, en ze dansen ook nog bij het zingen van een christelijk lied :O Vreselijk!!! Of... Wauw, wat een passie en toewijding voor God!!!

Ik daag je uit met bijbelteksten te komen over de in jouw ogen verkeerde dingen van jijdaar! Graag zelfs, als je gelijk hebt ga ik ook nooit meer!

puk   15-04-2014 19:54

Wat Martha uit Goes hier neer zet is ect wel waar. Ben het van harte met je eens. Ik heb dus behoorlijk veel keren avonden van jij daar bezocht. De eerste keren dat ik daar heen ging , was voor namelijk naar de levensbron avonden. Ds j.c de Groot, en Ds van Vlastuin, enz. Moet zeggen dat waren best leerzame avonden. Daar was het goed. Toen gegaan naar jongerenavonden, eerst dacht ik ach vooruit, maar door heen kijken al die instrumenten en zangers en zangeressen. Maar ging ook steeds meer zien, waar gaat het hier nou werkelijk over. Is het de sfeer, of gaat het hier nou over het Woord. Totdat ik op een avond een gesprek kreeg met een meisje zo rond de 20 jaar. Ze was erg open, en vertelde heel haar verhaal. Ze kwam uit een zware kerk, dat vertelde ze, ze mocht niks. In haar kerk was het altijd te moeilijk en ging het altijd over de wet. Maar bij jij daar was ze terrecht gekomen door een vriend. Ze vertelde dat ze God had gevonden. Ze mocht nu een kind van God zijn. jezus was ook voor haar zonde gestorven en nu was ze vrij. Mocht van haar kerk geen lange broek aan, nu mocht ze dat van Jezus wel. Haar haren waren geverfd in verschillende kleuren, oorbellen als fietsenbanden in haar oor. En in haar neus een piercing. Nu was ze vrij van de wet, die had Jezus gedragen. O wat erg, wat zie je dat bij jij daar terug komen. Meisjes vn de ger gem of hhk, ze verlaten de weg van hun ouders en laten zich bij jij daar zand in hun ogen strooien. Ik zeg wel, niet alle sprekers zijn zo hoor. Maar er hangt een sfeer van neem Jezus aan, en het is allemaal goed. Maar we bedriegen ons voor de eeuwigheid,laat dat wel duidelijk zijn. Daarom ga ik ook steeds meer zien, dat er in de kerk voor gewaarschuwd moet worden voor deze avonden. Ben er zelf boos om geweest, dat het geluid van de kansel in onze gemeente negatief was. Ben onze Ds nu ook dankbaar, hij had gelijk.

Marjelle   15-04-2014 15:21

http://new.livestream.com/rcmonline/events/2466593

Op deze link en anders op deze link kun je een aantal avonden terugluisteren.

https://www.youtube.com/channel/UCS0hmliLmgFA01UrlQhiVCA

Anouk   15-04-2014 14:12

Beste jij-daar,

Ik wil graag verschillende avonden beluisteren. Ik kan alleen helemaal geen link, of dergelijke vinden.
Kan dit kloppen, of zijn jullie gestopt hiermee?

Theun   15-04-2014 13:59   |   Nunspeet

Beste Martha,
Wat je zegt over dat de mens alleen tot God komt als God zelf de mens met zijn liefdekoorden naar zicht toe trekt, daar heb je helemaal gelijk in.

Alleen op het moment dat een mens het verlangen krijgt om God te zoeken, en Hem ook daadwerkelijk gaat zoeken, dan is dat niet het werk van de mens, dan is het God die daarvoor al die mens gevonden heeft, want de mens wil van nature God helemaal niet zoeken.

Een mooi gedicht wat ooit bij ons in een preek werd geciteerd, ben ik nooit meer vergeten:

God zoekt de ziel eerst,
eer de ziel Hem zoek.
De ziel die Hem zoekt,
is al door Hem gevonden.Koos de Jong   13-04-2014 22:55   |   Leersum

Omega, altijd goed hoor dat idee van jou elkaar te spreken in Goes. Martha hartelijk welkom. Maar dit gesprek wil ik hier graag afmaken op het gastenboek. Velen krijgen thuis hetzelfde te horen en velen kijken hier mee. Wil dus absoluut het gesprek hier (ten aanschouwen van een ieder) verder voortzetten. Opdat we van elkaar mogen leren en als er een on Bijbelse Boodschap wordt gebracht, dat we tot inkeer en bekering hierover kunnen komen.

Omega   13-04-2014 21:23

@Martha ik geloof dat je echt bewogen bent met het zieleheil van jonge mensen. Als je de Heere Jezus bij ondervinding kent, gun je Zijn genade en liefde immers ook aan anderen. Is het een idee om na de volgende jongerenavond in Goes hierover eens door te praten met Koos? Zo kunnen we elkaar opscherpen, maar ook rustig van hart tot hart met elkaar spreken. Opdat het alles is tot eer van God en tot heil van onze naaste.

Hans   13-04-2014 21:10

Hoi Martha.

Wat denk je van deze teksten.

1 Joh 1 : 5 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.


Joh 1 : 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.


Joh 3 : 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Joh 3 : 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Joh 3 : 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.


Joh 3 : 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.


Rom 10 : 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden


Openb 3 : 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.


Joh 3 : 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


Joh 5 : 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.


Joh 6 : 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.


Joh 6 :40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.


Joh 6 : 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.


Joh 7 : 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Mark 1 : 14 Bekeert u en gelooft het evangelie


Hand 6 : 31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.