Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
Webmaster   31-03-2015 16:47   |   Leersum
  http://www.tboek.nl/gastenboek/jijdaarVanwege technische problemen gaan we (tijdelijk) over naar dit gastenboek. Zo zijn oude bericht toch nog te lezen.

Zodra er hier  weer berichten geplaatst worden zijn alle voorgaande berichten niet meer zichtbaar.

De laatste berichten van Diederik en Omega zijn inmiddels verplaatst naar het nieuwe gastenboek waar de discussie verder kan gaan.

Diederik   31-03-2015 14:24   |   Stuur e-mail

@Omega,

Dat is waar, en ik ben het er helemaal mee eens. Maar de Heere heeft ook gezegd in Matthéüs 7 vanaf vers 21 tot en met vers 23: "Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: 'Heere, Heere!' zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: 'Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?'
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: 'Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!'"

Omega   31-03-2015 14:24

Zojuist gelezen mooie uitspraak van evangelist Jan van Dooijeweert (Ger. Gem.): "Mensen die in duisternis leven kunnen slecht verdragen dat een ander in het licht wandelt en zeker niet als die ander dan nog juicht ook."

Omega   31-03-2015 14:06

@Geen nieuws. Klopt! Het is eenvoudig te ontdekken door welke geest mensen gedreven worden, ondanks vrome praat: leiden ze je naar Christus, of werpen ze hindernissen op in het aannemen van Hem (hoe goed bedoeld misschien ook). Satan heeft 6000 jaar ervaring. Het misbruiken van Bijbelteksten is zijn uitvinding.

Een mooi voorbeeld is de uitspraak van de discipelen, die dachten dat alleen zij volgelingen van Jezus mochten zijn en wonderen konden doen (Mark. 9:38-42): "En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt."

Jezus zegt precies het tegenovergesteld en verbindt er zelfs een ernstige waarschuwing aan: "Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons... En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware."

geen nieuws   31-03-2015 03:56

Om de Heere Jezus te verlijden citeerde de satan ook uit de bijbel. Vroom klinkende teksten.
Staat er niet geschreven, en dan een tekst die ergens beschreven staat.

De duivel wil niets liever dan dat mensen verloren gaan.

God wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen.Daarom gaf Hij Zijn eigen Zoon.

Niet om de wereld te verderve maar om de wereld te redden.

Kies heden wie gij dienen zult.

boos   30-03-2015 23:52

Ben ondertussen ook wel erg benieuwd naar het verhaal van s.a.top. Het moet toch wel een topverhaal zijn. Het mag niet met een gevoel, het mag niet met zomaar een Bijbeltekst, zeker niet via jijdaar. Hoe is het gegaan top verwonder ons!

Johannes   30-03-2015 21:10   |   Woudenberg

@Satop.

Volgens mij bent u de enige die het ware geloof bezit.
Blijkt wel uit uw schrijven van het afgelopen jaar.

En jijdaar brengt een vals evangelie, u durft nogal wat te zeggen.

Volgens mij zou u de Heere Jezus nog terecht wijzen dat Hij een te makkelijk evangelie brengt.
Die zegt heel eenvoudig in Johannes 3:

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Dus geloven, geloven en nog eens geloven.
En de voorwaarden hebben mensen in hun vele dikke boeken beschreven die ik in de Bijbel niet lees.

En in Johannes 6 wederom:
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.
37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; 

Dus weer geloven, geloven en nogmaals geloven, en niet de geloofsleer van dhr Top.
Die houdt mensen af van het evangelie van onze Heiland Jezus Christus.
 

s.a.top   30-03-2015 20:15   |   ede

Fatal error: Allowed memory size of 20971520 bytes exhausted (tried to allocate 5666 bytes) in /home/jijdaar/domains/jijdaar.nl/public_html/includes/gastenboek.php on line 58