Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
Jijdaar   27-01-2015 11:27

@Henrik

Bedankt voor het aanbod.

Maar we moeten professionele schermen hebben die strak staan, een juiste hoogte kunnen krijgen, een juiste kleur weergeven en die tegen een stootje kunnen.

henrik   27-01-2015 09:47

Hey Marcel
na je verhaal over dure schermen op de zingkring: wij hebben nog een kleintje liggen. Misschien handig als reserve ofzo, hij is 140 cm breed. Als je hemn wilt, kun je hem gratis ophalen.
groetjes.

Gerben   27-01-2015 08:04   |   -

Bericht aan @@Dordt, dat zijn niet bepaald liefdevolle woorden 'een kereltje van 17'.

Voor Gerrit, mooi stukje wat je daar neer zet, zag het ook staan op cip.nl. Als ik de verhalen volg op dit gastenboek (en dat doe ik) ben ik er van overtuigd dat dit haaks staat op wat een aantal dominee's uit jouw kerkelijke richting verkondigen. Misschien een idee om dat stuk naar die dominee's te sturen met de vraag wat zij daarover denken?

Wel ben ik er van overtuigd dat dit geschreven stuk niet (lees nauwelijks, in weinige mate,) over de vrijwilligers van Jijdaar gaat. Deze dominee heeft het namelijk over de mensen die een 'tijdje met het geloof bezig zijn', maar niet heel hun hart aan Jezus gegeven hebben. Die nog niet ten volste zich willen laten veranderen door de Heere Jezus zelf.

Wat mij enorm aanspreekt is dit stuk: “Mensen denken vaak dat ze aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat genade vrij is. Ze denken bijvoorbeeld dat ze een bepaalde hoeveelheid ellende-kennis moeten hebben. Dat ze eerst ontzaglijk gehuild moeten hebben.

Het moge duidelijk zijn dat de dominee er van overtuigd is (en velen met hem) dat bovenstaande NIET nodig is om bekeerd te worden. De Heilige Geest zal je je zonden vanzelf openbaren wanneer je je (enkel en alleen door genade) bekeerd mag weten.

Wat een liefdevolle Heiland en (hopende dat dit geldt voor een ieder hier op dit gastenboek) lieve Vader mogen wij hebben.

Gerben.

@@Dordt   27-01-2015 00:05

Deze leer klopt dus in de 21e eeuw niet meer en moet aangevuld worden volgens enkele schrijvers in de gastenboek. O.a. een kereltje van 17 is tot de conclusie gekomen dat er veel meer moet gebeuren.

Gerrinda   26-01-2015 21:02

Wat wordt het komen tot Christus mooi verwoord in de Dordtse Leerregels H1 4-5:

" die dit Evangelie niet geloven op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd.
De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van andere zonden, is niet in God maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave van God; gelijk geschreven is: uit genade bent u zalig geworden, en dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks: het is u gegeven in Christus te geloven.

Amen.

Gelovige   26-01-2015 19:58

Praat geen onzin, maar versterk elkaar in het geloof! Wij moeten met heel ons hart, ziel en verstand God loven en prijzen voor wat Hij heeft gedaan en wat hij gaat doen en niet elkaar af lopen zeiken! Wij moeten getuigen van de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij moeten verkondigen aan iedereen dat Jezus leeft en dat die naar de aarde is gekomen voor jou en dat Hij niks anders wil dan dat jij naar Hem toe gaat. Wij moeten elkaar dus nogmaals niet afzeiken en over nutteloze dingen praten, maar alleen over de waarheid en dat is dat wij een levende God hebben die naar ons om ziet en die in jou hart wil wonen. We hebben namelijk de tijd niet om spelletje te spelen met onze levens. En we hebben ook geen tijd om spelletje te spelen in de kerk. We hebben geen tijd om onze levens te verspillen. We hebben een Meester die radicale overgave eist. Een missie die alle urgentie ervoor rechtvaardigt. Wij moeten gaan voor Hem en niks en niemand anders. Hij is het waard om aanbeden te worden.

Hebreeën 12: 1-3: Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Een wolk van getuigen 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

kolossenzen 2: 6 t/m 10: 6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

Kolossenzen 2: 18-19: 18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.

U bent de God die roept:http://youtu.be/zSt2vr-Jsug
Kom naar huis: http://youtu.be/RpDxjXqdcaU
http://youtu.be/YRaCYCIQawY
http://youtu.be/xl10AxeAr1Q
http://youtu.be/LTbtFFQ5GfE
http://youtu.be/1f-AL2wgpvI

Cor   26-01-2015 19:21

@ David : van harte mee eens!
'K voel soms tranen opkomen als ik dit forum lees.....
Toch is het soms leerzaam.
Je gaat er meer door bidden.
Vooral voor de schrijvers van sommige verhalen.

David   26-01-2015 18:55

Sjonge sjonge.
Lees nu gewoon je Bijbel eens.
Als we nu eens allemaal bij de Bijbel blijven, gewoon Bijbel lezen en de rest van de boekenkast eens dicht laten.
Al die dominees met hun verdeeldheid en al hun boeken.
Allemaal moeilijke beschrijvingen over bekering en de moeilijke weg naar bekering, voorwaarden, bijna bekeringen.

In mijn Bijbel lees ik dat ik me MOET bekeren.
Dat ik MOET geloven.

En Wie is dat dan wel die dat zegt????

De Heere Jezus Zelf.

En je ZAL zalig worden.

Er is maar één weg, en dat is Jezus.
Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Gerrit   26-01-2015 18:29   |   Veluwe

Bijna bekeerd zijn is niet genoeg
“In de Bijbel zijn veel mensen te vinden die bijna bekeerd zijn. Bijvoorbeeld Herodes die graag naar de prediking van Johannes de Doper luisterde, maar uiteindelijk overstag ging om hem te laten onthoofden. Of de rijke jongeling die de Heere Jezus wilde volgen, maar uiteindelijk bedroefd weg liep omdat hij zijn geld niet los kon laten. Christus laat ook door gelijkenissen van het zaad, of het huis op de rots zien dat mensen er dicht bij kunnen zijn, maar uiteindelijk met lege handen staan”, vertelt dominee P. Van Ruitenburg, van de Bethel Netherlands Reformed Congregation (een zustergemeente van de Gereformeerde Gemeente) in het Canadese Chilliwack . Hij schreef het boek ‘Bijna bekeerd’, waarin Van Ruitenburg in gaat op geloofstwijfel – en mensen handvatten biedt om met aanvechting om te gaan.

“Verstandelijk kun je gemakkelijk denken: het evangelie is zonder geld en zonder prijs, maar tegelijk wil het hart niet mee. Ik merk dat mensen eerlijk willen zijn, en zichzelf niet voor de gek houden als het hart er niet bij is. Sommige mensen zeggen vervolgens: ‘Als je ernstig bezig bent om God te zoeken, dan is God al in je aan het werk.’ Ik ben het daar niet mee eens, want de Bijbel staat vol met verhalen van mensen die er bijna waren. Als je bijna over de streep bent, ben je er nog niet over. Tegelijkertijd legt God ons niets in de weg om tot Hem te vluchten. We moeten capituleren en onze zonden belijden.”

Van Ruitenburg noemt een voorbeeld om de ‘bijna bekering’ te omschrijven. “Stel dat iemand op trouwen staat met een leuk meisje. Ze passen goed bij elkaar en ze kunnen goed communiceren. Maar toch denkt de persoon: ‘Houd ik wel écht van haar, moet ik wel trouwen?’ In het geval van die persoon zou ik niet afwachten tot de vonk alsnog overspringt, maar zeggen: ‘Laat niet los, ga door met de kennismaking.’ Hetzelfde geldt voor Jezus. Als je een koud hart het voor Hem, ga op je knieën. Zoek Hem in het Woord, God is de Bron van liefde, Hij is genadig. Rust niet voor je Christus vindt. Maar doe alsjeblieft niet net alsof.

Steentjes wegruimen
“In Efeze 1 gaat over het ‘prijzen van de heerlijkheid van Zijn genade’ (vers5)! Als genade iets vanzelfsprekends wordt, gaat het wonder eruit. Ik geloof dat God mensen vast kan laten lopen, zodat ze naar Gods genade toegetrokken worden. Zie het leven van Jozef of David, het ging vaak door onmogelijkheden heen.”

Met het boek probeert Ruitenburg tevens obstakels weg te nemen die er voor zorgen dat mensen bijna bekeerd blijven. “Mensen denken vaak dat ze aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat genade vrij is. Ze denken bijvoorbeeld dat ze een bepaalde hoeveelheid ellende-kennis moeten hebben. Dat ze eerst ontzaglijk gehuild moeten hebben. Uiteraard vlucht niemand in zielennood tot Christus zonder zijn ellende te kennen, maar ik geloof dat niet dat Gods kinderen ooit het gevoel kunnen hebben genoeg kennis van de zonde kan hebben. Dat betekent zou betekenen dat niemand bekeerd kan worden. Een ander struikelblok is dat mensen denken dat ze eerst moeten weten uitverkoren te zijn, voordat ze naar God toe gaan. Maar hoe kan iemand weten uitverkoren te zijn? Dat kun je helemaal niet weten, dus het uitstellen en wachten is dan zonder reden. Zo probeer ik wat steentjes uit de weg te ruimen.”

kleintje   26-01-2015 17:43

tJonge tjonge, houd het nu ook een keer op om elkaar te bestoken op het gastenboek over "de leer". 1kor 1:12"En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Céfas; en ik van Christus.
Is Christus gedeeld?

Laat een ieder zich verootmoedigen voor God....

Omega   26-01-2015 17:10

@Diederik Je bent 17 jaar. Dat betekent dat je in ieder geval al hebt leren lezen. Welnu, doe dat nog maar eens zeer zorgvuldig en leg dan je eigen reactie er nog maar eens naast.

Ds. Driessen behoort tot de Ger. Gem. Hij verkondigt een bijbels evangelie. Wat mij betreft geldt dat overigens ook voor ds. Tuinier. Ik ken zijn preken, ik ken hem persoonlijk en we hebben bovendien regelmatig contact met elkaar. Maar jij weet net zo goed als ik dat er bij de Ger. Gem. ook predikanten zijn die Christus "onder een deksel" verkondigen, of zelfs helemaal niet. Als jij en je partner @Gerrit nu samen eens daartegen ten strijde trekken... Het probleem van de balk in je eigen kring is groter dan de splinter die je denkt te kunnen vinden bij anderen.

Benefietdiner   26-01-2015 14:35

Tjonge Diederik wat ga je tekeer.
Waar het om gaat is wat bepaalde predikanten leren / prediken en of dat overeenkomstig de Bijbel is. Als je inhoudelijk reageer wat ik van de predikant gezegd heb kan ik ook reageren maar nu geef je alleen een scheld kanonnade.

Nog Omega, nog ik zelf( Benefietdiner) hebben gezegd / geschreven dat zonden kennis er niet toe doet. Zonde kennis heeft er ook mee te maken maar als zonde kennis op de eerste plaats komt als het belangrijkste en er ook nog een systeem aan verbonden wordt is dat de halve waarheid zo niet een hele leugen. De predikanten ds. G. Clements en ds. D.W. Tuinier doen dat wel dat heb ik uit hun eigen mond vernomen.

Diederik   26-01-2015 14:01

Dat bedoel ik nou: dominees zoals ds. G. Clements en ds. D.W. Tuinier uitmaken. En dat zijn zelfs nog predikanten die in de linkerflank van de Ger. Gem. gerekend worden. Hoe erg moet het dan wel niet zijn met predikanten van de Veluwe? Die hebben helemaal niks goed meer te vertellen volgens Omega en Benefietdiner...

Verschrikkelijk, verschrikkelijk en nog eens verschrikkelijk. Er wordt beweert dat de predikers uit de kring van Gerrit (en dus ook uit de kring waar ik vandaan kom), een waarheid verkondigen die niet klopt. Het ligt aan de predikers, volgens jullie. Wel, vroeger werd er nog veel 'zwaarder' gepreekt, dan dat er nu in deze kerkgenootschappen gepredikt wordt, en toen gaf men ook geen commentaar op de predikers. Dus het ligt niet aan de predikers, maar aan de hoorders, mensen zoals Omega, Benefietdiner en al zulke 'Jij daar!'-figuren... Mensen die zonder zonde en enig besef van verlorenheid willen zalig worden of denken te zijn. Wat doet het mij verdriet als zelfs predikanten als ds. Clements en ds. Tuinier in een hoek worden gezet als 'te zwaar'.

Verhardt u niet! Maar laat u LEIDEN! (Psalm 95)

@Gerrit   26-01-2015 13:04

Gerrit,

Wees wijzer en stop ermee om mensen zoals Omega,Ron te overtuigen waarom jij bepaalde dingen vind. Zij mogen alles hier neerzetten. De Ger Gem naar beneden halen de Oud Ger Gem neerzetten als een kerk waar de waarheid niet word gepredikt. Dat mag allemaal op dit gastenboek!! Erg jammer en terwijl Koos de jong zo vaak zegt dat dit niet de bedoeling is. Gerrit jij heb gelijk wat je zegt, op Omega niet reageren die weet alles zo ontzettend goed. Die is vast erg tevreden met zich zelf.

Benefietdiner   26-01-2015 11:27

@Omega,
Zeker weten Gerrit heeft eerst nog heel wat werk in eigen kring.
Er is alleen een probleem met Gerrit namelijk dat hij dat werk (misschien wel onbewust) niet ziet zitten. Hij is geďndoctrineerd door reformatorische mede broeders dat Jezus aannemen niet kan, sterker nog het mag niet. Als Gerrit dan hoort van Henk Binnendijk dat hij in moet stappen zal hij dat zeker niet doen. Als hij dat zou doen ligt hij zeker ook uit de groep die hij aanhangt want daar wordt verteld dat daar nog de enigen echte zuivere leer der waarheid verkondigd wordt.

Ron   26-01-2015 09:56

Naar wie moeten we eigenlijk luisteren?

Toch simpel, naar de Heere Jezus Zelf. En laat Hij nou juist zeggen dat je je moet bekeren.
Dus de weg zonder God, zonder Jezus verlaten.
Je moet geloven. (als een kind)
En je zult zalig worden.

Omega   26-01-2015 09:23

@Benefietdiner Waarvan acte. Kortom, Gerrit heeft eerst nog heel wat werk in eigen kring ;-)

Benefietdiner   26-01-2015 09:16

Hoi broeder Omega,
De link die je gaf met het antwoord van Ds. J. Driessen is kort krachtig en…. naar mijn mening de juist. Driessen zet je actief aan het werk en komt toch uit de reformatorische hoek de Ger.Gem.

Hier is ook een link uit reformatorische hoek de Ger.Gem van Ds. D.W. Tuinier waar je duidelijk de afwachten houding in ziet.
http://gergemenschede.nl/meditaties/jezus-opzoekende-zondaarsliefde

Ik zat onlangs onder een prediking van een reformatorische predikant Ger.Gem. Ds. G. Clements die duidelijk promoten dat onder protestantse zijde een leugen leer verkondigd wordt omdat daar niet meer verkondigd wordt dat:

Jezus in de eerste plaats niet gestorven is voor de mens maar om aan Gods recht te voldoen.

Volgens de predikant was er een promovendus (wie dat dan ook mocht zijn?) die 35 preken onderzocht had aan protestantse zijde of er nog over ‘Gods recht’ gepredikt wordt. Geen van de 35 onderzochte preken was dat het geval volgens Clements.

Het is geen leugen maar wel een halve waarheid en dus worden de mensen onder een dergelijk verkondiging op een dwaalspoor gezet. Ik ging zo koud als een steen en zeer droevig naar huis. Ik dacht als dit dan de prediking van reformatorische zijde is dan is dat een doodlopende weg. Of moet ik zeggen een halve waarheid is een hele leugen.

Omega   25-01-2015 21:38

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/5247/2829-maar-wat-is-nu-wel-de-waarheid3f-komt-jezus-naar-jou/

@Benefietdiner De Ger. Gem. passeert Henk Binnendijk ter linkerzijde ;-)

 

Benefietdiner   25-01-2015 18:07   |   Gouda

@Gerrit,
Je miste bij Henk Binnendijk ‘de weg hoe de Heere in Zijn opzoekende zondaarsliefde werkt wanneer Hij het hart komt te verbreken en de scheidslijn tussen dood & levend’ schrijf je. Omdat je dit miste hoort Henk Binnendijk niet bij Jijdaar of in de reformatorische kringen thuis.

Ik denk zomaar te weten waar je op doel namelijk op het ‘eenzijdige Gods werk’ in een zondaars hart.

In bepaalde reformatorische kringen wordt veel gewezen op het feit dat de bekering een Gods werk is wat niet van de mens uit gaat maar van Gods kant komt, de ‘levend making’ dus.
Er wordt dan verwezen naar de Bijbel o.a. de Emmaüsgangers waar Jezus naar toe kwam en de gelijkenis van het verloren schaap die Jezus opzocht enz.
God komt naar de mens want uit zichzelf gaat de mens niet naar God.

Henk Binnendijk wijst in zijn lezing het tegenovergestelde aan namelijk dat een mens aan het werk moet gaan om tot Jezus te komen en Hem niet te missen.
Dit is dus het tegenovergestelde wat je in sommige reformatorische kringen hoor en wat jij waarschijnlijk bedoeld.

Om een langverhaal verder kort te maken stel jij aan de orde wat in de geschiedenis een open vraag geweest en gebleven is tot op de huidige dag namelijk de geschiedenis van Arminius en Gomarus.
Boeken vol zijn er over dit feit geschreven en ook de Dordtse leerregels zijn hier uit ontstaan.

@Gerrit,
Heb ik dit juist of vergis ik mij in het bovenstaande?

Omega   25-01-2015 17:56

@Gerrit Als ik het laatste woord heb, waarom reageer je dan nog ;-)

Het blijft hoe dan ook vreemd. Je laat je eigen kerkgenoten in de zonde leven en je gaat anderen de les lezen. Wonderlijk gedrag.

@Gerben Mooie aanvulling ;-)

Gerben   25-01-2015 17:42   |   -

Beste Gerrit,

Wat je zegt is helemaal waar. Op een avond van een Reformatorische stichting horen geen niet-gereformeerde sprekers thuis.

Ik kan echter nergens op de site (of ergens anders) terug vinden dat Jijdaar! een Reformatorische stichting is. Wel dat het een stichting is voor de Reformatorische jeugd.

Begrijp je de verschillen?

Allemaal nog een gezegende zondag toegewenst,

Jijdaar   25-01-2015 17:11

De zingkring is terug te zien.

Deel 1: http://youtu.be/HWXUzjhhpfY

Deel 2: http://youtu.be/mwwg6J6suKk

Gerrit   25-01-2015 14:55   |   Veluwe

@Omega

Beste Omega,

Ik heb het helemaal niet over kerkverbanden gehad. Vreemde conclusies trek jij. Als ik jouw reacties lees op het gastenboek dan mag ik 1 ding toch wel concluderen: jij hebt altijd het laatste woord en je voelt je erg snel aangevallen.
Daarom ga ik met jou geen discussies aan. Henk Binnendijk hoort absoluut niet thuis aks spreker bij een in naam nog steeds Reformatorische Stichting.

Omega   25-01-2015 13:39

@Gerrit Als ik diverse predikanten uit jouw richting beluister, mis ik de weg tot behoud 'eveneens'. Maar op hen heb je geen kritiek. Hoe komt dat? En hoe komt het dat er in de rechterflank van onze gezindte zo weinig mensen tot bekering komen. Aan het Woord ligt het niet. Misschien dan toch aan de dominees en hun prediking? Welaan @Gerrit, dan ligt hier een bijzondere taak voor jou. Je moet dus niet bij Jij daar! zijn, maar in je eigen kerkverband gaan evangeliseren. Eerst de balk, dan de splinter als je nog tijd over hebt.